Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Mulige effekter av redusert matproduksjon ved økt matmoms

Tips en venn Skriv ut

I Dagsrevyen 06.11. og Nationen 05.11. vises det til beregninger fra NILF om hva en reduksjon i matproduksjon som følge av økt moms på matvarer kan føre til.

07.11.2014
Beregningene indikerer at så mange som 4 500 bruk kan bli berørt av dette forslaget. Tallet virket svært høyt, og det kan derfor være på sin plass å grunngi forutsetningene.
- Jeg har tatt utgangspunkt i en melkeproduksjon på 1 511 mill. kilo og en samlet kjøttproduksjon på 347 mill. kilo. Dette er anslag fra Budsjettnemnda for jordbruket 2014, sier forsker Klaus Mittenzwei i NILF.

En nedgang på melk og kjøtt med henholdsvis 5 og 10 prosent vil da bety 75,6 mill. kg mindre melk og 34,7 mill. kg mindre kjøtt.  

For å illustrere hva denne produksjonen kan bety i antall bruk er det gjort følgende forutsetninger:
 

Tabell 1.
Forutsetninger på enkeltbruk*)
  Melk Ammeku Sau Purke Slaktegris
Bruksstørrelse (dyr per bruk) 22 15 65 45 275
Produksjon melk (kg per ku) 7000        
Produksjon kjøtt  (kg per dyr) 250 250 25   80
Slaktegriser per purke       20  
*) Tallgrunnlaget er i stor grad hentet fra NILFs håndbok for driftsplanlegging. 

Mulige konsekvenser for kjøttforbruk og -produksjon
En reduksjon av melkeproduksjonen på 75,6 mill. kg vil isolert sett føre til en reduksjon av storfekjøtt på 2,7 mill. kg. De siste årene har import av storfe økt, delvis på grunn av administrative tollnedsettelser. Økt matmoms vil føre til økte forbrukerpriser, og redusert etterspørsel. Når forbruket går ned, kan dette møtes ved lavere produksjon hjemme, ved redusert import eller en kombinasjon av de to.

Det er her forutsatt at importen vil kunne reduseres med 10 mill. kg, noe som vil ha samme effekt som redusert innenlands produksjon. 2,7 mill. kg redusert kjøttproduksjon er allerede tatt inn gjennom redusert melkeproduksjon på 75,6 mill. kg. Den resterende reduksjonen på 22 mill. kg kjøtt er så fordelt på storfe, sau/lam og gris med utgangspunkt i dagens volumer. Det gir en reduksjon på 7,4 mill. kg storfe, 2,2 mill kg sau/lam og 12,4 mill kg gris.

Fjørfe er utelatt i denne beregningen. Det skyldes at det har vært stor vekst på fjørfe de senere årene.
Resultatene på antall dyr og antall bruk blir da som referert til i Nationen 5.11.
Tabell 2. Beregnede effekter av reduksjon i matproduksjon på antall dyr og antall bruk
  Melk Ammeku Sau Purke Slaktegris
Antall dyr 10 793 29 603 89 418 7 723 154 460
Antall bruk 491 1 974 1 376 172 562
 
Fjerning av moms på økologisk mat er ikke vurdert
I beregningene er det ikke tatt hensyn til at Venstres forslag inneholder fjerning av moms på økologiske matvarer. Dette vil motvirke effekten i disse beregningene i den grad forbruk av økologisk melk og kjøtt øker.
Ulike måter å tilpasse seg endrede rammevilkår
Mittenzwei understreker at en nedgang i produksjon ikke er ensbetydende med en nedgang i antall bruk. Produsenter av melk og kjøtt kan tilpasse seg endrede rammevilkår ved å gå over til annen produksjon. Hensikten med beregningene er først og fremst å illustrere størrelsen av denne produksjonen målt i antall bruk.
Alternative forutsetninger angående forbrukernes respons på økt moms kan velges, og alternative forutsetninger angående størrelse på enkeltbruk. Det vil da ha direkte innvirkning på resultatet. Eksempelvis vil en forutsetning om mindre forbrukerrespons bety at produksjonsnedgangen ikke blir like stor, og derfor berører færre bruk.
- Til sist vil jeg påpeke at jeg ikke advarer mot økt moms på matvarer, slik en kan få inntrykk av ved å lese Nationen, avslutter Mittenzwei. Min hensikt med beregningene var kun å illustrere betydningen av forslaget målt i antall bruk og årsverk.

 

Kontakt

Klaus Mittenzwei

Kjersti Kildahl, kommunikasjonsleder

 

 

 

NILF i media