Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Tre av fire brukere vil anbefale NILF

Tips en venn Skriv ut

Tre av fire NILF-brukere synes NILFs medarbeidere har høy samfunnsfaglig kompetanse og at våre faglige arbeider holder høy faglig kvalitet. Fordelt på bransje er det næringslivsbrukerne i undersøkelsen som gir høyest skår til NILF-ansattes faglige kompetanse. Det viser brukerevalueringen som vi nylig har gjennomført.

Til sammen har 140 respondenter gjennomført undersøkelsen. Skalaen i undersøkelsen går fra 1 til 5, svarverdiene 4 og 5 gjengis her som støttende til et utsagn. Svarverdiene 1 og 2 gjengis som uenig i et utsagn, og svarverdi 3 som nøytral. I tillegg hadde respondene mulighet til å svare «vet ikke».

 

 

 • 74,8 % synes NILFs medarbeidere har høy samfunnsfaglig kompetanse (spm. 1).
 • 76,8 % synes faglige arbeider fra NILF holder høy faglig kvalitet (spm. 2).
 • 72,7 % synes NILFs medarbeidere har gjennomgående god forståelse av situasjonen i landbruks- og matsektoren (spm. 3).
 • 69,9 % mener at NILFs medarbeidere har kompetanse av stor verdi for den virksomheten de tilhører (spm. 4).
 • 67,1 % mener at NILFs medarbeidere har kompetanse av stor verdi for utviklingen av norske landbruks- og matnæringer (spm. 5), mens 71,3 % mener at NILFs medarbeider har kompetanse av stor verdi for utviklingen av landbruks- og matpolitikk (spm. 6).
 • 71,4 % synes NILFs medarbeidere har faglig integritet, mens 3,2 % er uenig i dette utsagnet. 13,6 % svarer vet ikke. (spm. 7). 
 • 58,3 synes NILF er et uavhengig institutt i alle faglige spørsmål, 8,6 % er uenig i dette, og 14,6 % svarer vet ikke (spm. 8). 
 • 54 % mener NILF styres og ledes i tråd med krav om faglig integritet, 7,4 % er uenig i dette, og 28,7 % svarer vet ikke (spm. 9).
 • 66,9 % mener NILFs kompetanse er som regel tilgjengelig når de har behov for den (spm. 10) og 51,3 % mener NILF leverer sine tjenester til avtalt tid (spm. 11).
 • 76,8% mener at NILFs rapporter og presentasjoner formidler faglige resultater på en god måte (spm. 12), mens 59,5 % mener NILFs medarbeidere viser god forståelse av situasjonen innenfor vårt arbeidsområde.
 • 41,9 % synes NILFs medarbeidere er lærevillige (spm. 14), og omlag 37 % mener NILFs medarbeidere synes å trives med sine arbeidsoppgaver (spm. 15) og at de er dyktige til å finne faglige samarbeidspartnere som kan styrke kompetansen i prosjektgjennomføringen (spm. 16).
 • Flere (61,6 %) mener at NILFs faglige arbeider bidrar til å heve kompetansen i deres egen organisasjon (spm. 19) enn de som er synes (51,1 %) at NILF styrker deres nettverk med kompetanse, nærings- og forvaltningsvirksomheter (spm. 20).
 • 64,8 % synes det er enkelt å skaffe seg informasjon om NILFs virksomhet og komptanse (spm. 21).
 • For 53,9 % er samarbeidet med NILF viktig for virksomheten (spm. 22) mens noen færre (47,9 % ) opplever NILFs faglige arbeider som en relevant del av beslutningsgrunnlaget i virksomheten.
 • 70.7 % syns det er lett å kommunisere med NILfs medarbeidere (spm. 17) og 56,7 % opplever samarbeidet med NILF som stimulerende i sitt eget arbeid (spm. 18).
 • Omlag halvparten (53,9 %) mener NILF er det viktigste norske samfunnsfaglige forskningsmiljøet innenfor landbruks- og matsektoren.
 • Det er høy oppslutning om at NILFs arbeider innen landbruksregnskap og landbrukets foretaksøkonomi (spm. 25), med landbruks- og matpolitikk (spm. 26) og med tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene og Budsjettnemnda for jordbruket (spm. 30) har stor betydning for samfunnet (hhv. 70,5 %, 63,9 % og 75,7 % enig).
 • Noe lavere positiv oppslutning om at NILFs arbeider innen matindustri og dagligvarehandel (spm. 27), landbruk og miljø (spm. 28) og landbruk og regional utvikling (spm. 29) har stor betydning for samfunnet (hhv. 46,5 %, 45,1 % og 37,6 %). Mellom 8,5 og 10 % er uenig i disse utsagnene, mens hhv 19 %, 12,7 % og 17 % svarer vet ikke på disse spørsmålene.
 • 44,3 % oppfatter NILFs faglige kompetanse til å være minst likeverdig med kompetansen ved sammenlignbare institutter i våre naboland (spm. 31). 0,7 % er uenig i dette utsagnet, mens 49,3 % svarer vet ikke.
 • 78,7 % vil anbefale NILF hvis noen søker kunnskap om norsk landbruks- og matsektor (spm. 32).
 • 52,9 % kan anbefale NILF som arbeidsplass for personer som ønsker å arbeide med kunnskap om landbruks- og matsektoren (spm. 33), mens 0,7 % svarer negativ til dette. 33,8 % svarer vet ikke.

 

Fordelt på bransje:

 • Næringslivsbrukerne i undersøkelsen gir høyest skår til NILF-ansattes faglige kompetanse (spm. 1), de faglige arbeidenes faglige kvalitet (spm. 2), og medarbeideres forståelse av situasjonen i landbruks- og matsektoren (spm. 3), (hhv. verdi: 4,16, 4,25 og 4,15). I tillegg er det næringslivsbrukerne som synes NILFs medarbeidere har den kompetansen av størst verdi for den virksomheten de tilhører (spm 4, verdi 4,08).
 • Brukerne i undersøkelsen som arbeider innen forskning, utredning, rådgivning og undervisning har størst tiltro til NILFs faglige kvalitet (spm. 7, verdi: 4,4). Brukerne innen interesse- og næringsorganisasjoner har lavest tiltro til den faglige integriteten i NILF (verdi 3,73).
 • Departementer og regional forvaltning er mest enig i at NILF er et uavhengig institutt i alle faglige spørsmål (spm. 8, verdi 3,93), mens interesse og næringslivsorganisasjoner har lavest tiltro til at NILF styres og ledes i tråd med krav om faglig integritet (spm 9, verdi 2,89).
 • Næringslivsbrukerne er mest enig i at NILFs arbeid innen landbruk og matpolitikk har stor betydning for samfunnet (verdi 4,08), mens brukere innen interesse- og næringsorganisasjoner er minst enig i dette (verdi: 3,45) (spm 26).

 

Fordelt på brukerhyppighet:

 • De hyppigste brukerne er mest enig i at NILFs medarbeidere har kompetanse av stor verdi for utviklingen av norske landbruks- og matnæringer (spm 5).
 • De hyppigste brukerne er minst enig i at NILF er et uavhengig institutt i alle faglige spørsmål og at NILF styres og ledes i tråd med krav om faglig integritet (spm. 8 og 9) (Flere ganger per uke: 3,33 Svært sjelden/aldri: 4,4).
 • Det er de middels aktive brukerne som i størst grad synes NILFs kompetanse er tilgjengelig når det er behov for den (spm. 10).
 • Hyppige brukere har større opplevelse av at NILFs medarbeidere viser god forståelse av situasjonen innen sitt arbeidsområde enn mer sjeldne brukere (spm. 13).
 • De mest aktive brukerne er de som i størst grad opplever at samarbeidet med NILF som stimulerende i sitt eget arbeid og at det hever kompetansen i sin egen organisasjon (spm 18 og 19).
 • Det er de middels aktive brukerne som synes det er enkelt å skaffe seg informasjon om NILFs virksomhet og kompetanse (spm 21) og som opplever NILFs faglige arbeider som en relevant del av beslutningsgrunnlaget i sin virksomhet (spm 23).
 • De minst aktive brukerne er mest enig i at NILF er det viktigste norske samfunnsfaglige forskningsmiljøet innenfor landbruks- og matsektoren (spm 24) og i at NILFs arbeid innen landbruk og regional utvikling har stor betydning for samfunnet (spm. 29).
 • De hyppigste brukerne er mest positive til å anbefale NILF hvis noen søker kunnskap om norsk landbruks- og matsektor (spm. 32).

 

Fordelt på forhold til NILF:

 • Oppdragsgiverne i undersøkelsen er mest enig i at NILFs kompetanse er tilgjengelig når de har behov for den (spm. 10, verdi: 4,31), men samtidig minst enig i at NILF leverer sine tjenester til avtalt tid (spm. 11, verdi: 3,46).
 • Oppdragsgiverne finner samarbeidet med NILF mer stimulerende i sitt eget arbeid og synes det hever kompetansen i sin egen organisasjon i større grad enn brukere av NILFs kunnskapsprodukter og andre faglige samarbeidspartnere (spm. 18).
 • Oppdragsgiverne er mest positive (verdi: 4,69) til å anbefale NILF, mens faglige samarbeidspartnere er minst positive til dette (verdi: 3,9) (spm. 32).

 

Les hele rapporten med resultatene fra brukerevalueringen av NILF 2012 (pdf) 

 

For mer informasjon kontakt Silje Nordby Skøien

Publisert 19.06.2012

 

NILF i media