Du er nå inne på tidligere NILFs nettsted som er en del av www.nibio.no. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Ny markedsordning for melk - større konkurranse og like vilkår-Innhold

Tips en venn Skriv ut

NILF-rapport 2002-5 Ny markedsordning for melk - større konkurranse og like vilkår

Av Nils Øyvind Bergset, Leif Forsell og Håvard Mjelde

ISBN: 82-7077-476-6
ISSN: 0805-7028

Hele rapporten i PDF-format (1107 KB)

Innhold

Sammendrag
1 Innledning
  1.1 Mandat
  1.2 Referansegruppe
  1.3 Rapport fra Econ
  1.4 Nærmere om mandatet
2 Prisutjevningsordningen for melk
  2.1 Markedsordningen for melk
  2.2 Innføring av utjevningsordningen for melk
    2.2.1 Markedssituasjonen rundt 1930
    2.2.2 Regulering og utjevning
  2.3 Riksoppgjøret
    2.3.1 Innføring av Riksoppgjøret i 1942
    2.3.2 Utviklingen i melkemarkedet i etterkrigstiden
    2.3.3 Systemet i Riksoppgjøret
    2.3.4 Forvaltningen av Riksoppgjøret
    2.3.5 Prisfastsetting i jordbruksavtalen
  2.4 Prisutjevningsordningen fra 1997
    2.4.1 Bakgrunn
    2.4.2 Prosess
    2.4.3 Utforming av ordningen
    2.4.4 Forvaltningen av ordningen
  2.5 Prisutjevningsordningen fra 2000
    2.5.1 Reformbehov
    2.5.2 Ny ordning
    2.5.3 Korrigering av biproduktavregningen
  2.6 Prisutjevningsordningen fra 2002
    2.6.1 Bakgrunn
    2.6.2 Endringer i ordningen
    2.6.3 Senere endringer
  2.7 Elementer i dagens ordning
    2.7.1 Formål og omfang
    2.7.2 Utjevningsgruppene
    2.7.3 Utjevningsmodellen
    2.7.4 Geografiutjevning
    2.7.5 Avregningsmetode
    2.7.6 Etterkontroll og etterregning
    2.7.7 Særlig tilskudd til konsummelkmeierier
  2.8 Oppsummering
3 Andre elementer i markedsordningen for melk
  3.1 Kvoteordningen
  3.2 Midlertidig tilskudd til Q-meieriene
  3.3 Jordbruksavtalen
    3.3.1 Hovedavtalen
    3.3.2 Systemet i melkesektoren
  3.4 Markedsreguleringen
    3.4.1 Aktører og oppgaver
    3.4.2 Forsyningsplikt
    3.4.3 Mottaksplikt
    3.4.4 Geografiutjevning
  3.5 Importvernet for melk
    3.5.1 Tollvernet
    3.5.2 Handelsavtaler og importkvoter
    3.5.3 RÅK-ordningen
    3.5.4 Beskyttelsesgrad
    3.5.5 Regelverk i Forskrift om administrative tollnedsettelser
  3.6 Tines vedtekter
  3.7 Oppsummering
4 Konkurranse i markedet for meierivarer
  4.1 Innledning
  4.2 Landbrukspolitiske mål
  4.3 Konkurranse generelt
  4.4 Konkurransepunkt i meierimarkedet
  4.5 Markedsandeler
  4.6 Problemstillinger for utredningen
5 Perspektiv
  5.1 Innledning
  5.2 Erfaringer med konkurranseutsetting i OECD
    5.2.1 Innledning
    5.2.2 Vertikal og strukturell separasjon i regulerte sektorer
    5.2.3 Former for regulering
    5.2.4 Andre former
    5.2.5 Anbefalinger fra OECD
    5.2.6 Vurderinger omkring strukturell separasjon
    5.2.7 Tilnærming til melkesektoren
  5.3 Postsektoren
    5.3.1 Prisfastsetting
    5.3.2 Krav om regnskapsmessig skille
    5.3.3 Postens resultatenheter
    5.3.4 Sanksjonsmuligheter
  5.4 Telesektoren
    5.4.1 Historie
    5.4.2 Likebehandling
    5.4.3 Konkurranse i telemarkedet
    5.4.4 Regnskapsmessig skille
    5.4.5 Produktregnskap
    5.4.6 Produkter som omfattes av kontrollordningen (ONP-rapporten)
    5.4.7 Kapital
    5.4.8 Forholdet mellom Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet
  5.5 Konkurranse i kjøttsektoren
    5.5.1 Markedsregulering
    5.5.2 Prissetting
    5.5.3 Organisering av markedsregulator
    5.5.4 Forsyningsplikten
    5.5.5 Konkurranse i kjøttsektoren
  5.6 Meierimarkedet i Canada
    5.6.1 Generelt om meierimarkedet i Canada
    5.6.2 Markedsordningen for melk i Canada
    5.6.3 Aktører
    5.6.4 Kvotesystemet
    5.6.5 Fordeling av melk på industrien
    5.6.6 Utjevningssystemet
    5.6.7 Oppsummerende kommentarer
  5.7 Meierimarkedet i USA
    5.7.1 Price Support Program
    5.7.2 Milk Marketing Order
    5.7.3 Målpriser
    5.7.4 Meierimarkedet i California
  5.8 Meieripolitikk i EU
    5.8.1 Innledning
    5.8.2 EUs markedsordning
    5.8.3 Kvoteordning
    5.8.4 Priser
    5.8.5 Markedsordninger i Storbritannia
  5.9 Meieripolitikk i Australia
  5.10 Fusjoner i dansk og svensk meieriindustri
    5.10.1 Innledning
    5.10.2 Bakgrunn - MD Foods og Kløver Mælk
    5.10.3 Konkurransemyndighetenes vurdering
    5.10.4 Konkurransemessige tiltak
    5.10.5 Fusjonen mellom MD Foods og Arla
    5.10.6 Oppfyllelsen av avtalen med Arla Foods
6 Analyse av ordningen
  6.1 Innledning
  6.2 Prisdifferensiering og utjevning: Ordningens verdi
    6.2.1 Innledning
    6.2.2 Om etterspørselselastisitet
    6.2.3 Analytisk tilnærming
    6.2.4 Datagrunnlag
    6.2.5 Beregningseksempler
    6.2.6 Konklusjon
  6.3 Konkurranseforhold i dagens prisutjevningsordning
    6.3.1 Rimelige rammevilkår i prisutjevningsordningen
    6.3.2 Lønnsomhet for aktørene
    6.3.3 Etterkontroll
    6.3.4 Konklusjon
  6.4 Forvaltning av ordningen
    6.4.1 Roller i forvaltningen
    6.4.2 Forvaltningen av ordningen
    6.4.3 Oppsummering
  6.5 Konsummelkmarkedet
    6.5.1 Bakgrunn
    6.5.2 Vurdering av kostnadene ved produksjon av konsummelk
7 Kapital
  7.1 Bakgrunnen for kapitalspørsmålet
    7.1.1 Prisutjevningsordningen 1997-2000
    7.1.2 Prisutjevningsordningen fra 2000
  7.2 Vurderinger av kapitalkostnader i prisutjevningsordningen for melk
    7.2.1 Innledning
    7.2.2 Econ-rapport
  7.3 NILFs kommentarer til Econ-rapporten
    7.3.1 Kommentarer til avkastningskravet på egenkapitalen og gjeldskostnaden.
    7.3.2 Kommentarer til kapitalgrunnlaget og verdsetting av kapitalen
8 Forslag til reform
  8.1 Innledning
  8.2 Perspektiv og tilnærming til reform
  8.3 Skisse av reformen
  8.4 Nytt avtaleprissystem for melk
    8.4.1 Bakgrunn
    8.4.2 Jordbruksavtalen
    8.4.3 Endret noteringspunkt
    8.4.4 Krav til markedsregulator
    8.4.5 Kapitalspørsmålet
    8.4.6 Administrering av importvernet
  8.5 Forsyningsplikt og markedsregulering
    8.5.1 Forsyningsplikt
    8.5.2 Markedsregulering
  8.6 Endringer i prisutjevningsordningen for melk
    8.6.1 Fastsetting av avgifter og tilskudd
    8.6.2 Melkeregnskapet
    8.6.3 Geografiordningene
    8.6.4 Etterkontroll
    8.6.5 Særlige tilskudd til konsummelkmeierier
  8.7 Gruppeinndelingen i prisutjevningen
    8.7.1 Innledning
    8.7.2 Flytende melk, dagligvare
    8.7.3 Ost, dagligvare
    8.7.4 Industrimarkedet
    8.7.5 Biproduktgruppene
Litteratur
Vedlegg
 

NILF i media